Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavecké PodhradieHľadať
 
 

Plavecký hrad

Plavecký hrad      

Ak sa niekedy vyberiete do Záhorskej nížiny, určite vás upútajú do ďaleka viditeľné hradby a veže Plaveckého hradu, ktoré sa belejú uprostred sýtej zelene malokarpatských lesov. Tradícia opevnenia na mieste dnešných hradných zrúcanín siaha hlboko do minulosti.

Na susednom dominantnom kopci vzniklo už takmer pred takmer tromi tisíckami rokov hradisko. Rovnakú lokalitu si pre svoje opevnenie zvolili na prelome letopočtov Kelti. Ich mohutné valy dodnes obopínajú rozľahlý vrchol návršia Pohanská v bezprostrednom susedstve stredovekého hradu.

hrad2.jpghrad3.jpg

 

 

 

 

Po vzniku Uhorského kráľovstva sa široký pás Záhorskej nížiny spolu s masívom Malých Karpát stal dôležitým hraničným pásmom, v ktorom sídlili len kmene strážcov. Od začiatku 13. storočia však dochádzalo k postupnému osídľovaniu pohraničia a od polovice storočia strážne osady nahradili kamenné hrady. V tomto období Detrich, syn bratislavského richtára Kunta, postavil na skalnatom hrebeni nad nížinou svoje opevnené sídlo, ktoré zároveň slúžilo ako pohraničná pevnosť na ochranu kráľovstva. Nový hrad nazval svojím menom - Detrichov kameň.

Pevnosť tvorila hradba, vymedzujúca obdĺžnikový areál na vrchole brala a štíhla hranolová veža na jeho najvyššom výbežku. Vďaka polohe v citlivom priestore pohraničia bol hrad už tesne po svojom vzniku svedkom bojov uhorských a českých vojsk. Neskôr, v priebehu 14. storočia zrejme patril do rozsiahleho panstva Matúša Čáka a po jeho smrti bol až do konca storočia v správe kráľovských kastelánov.

Správcovia rozšírili skromné obytné priestory sídla výstavbou mohutnej veže, umiestnenej do čela hradu, ktorá zároveň posilňovala obranu vstupnej brány. Koncom 14. stor. sa Plavecký hrad zaradil do rozsiahleho zoznamu majetkov obľúbenca cisára Žigmunda, Stibora zo Stiboríc, a po vymretí jeho rodu ho získali iný významní šľachtici – grófi z Jura a Pezinka. Tí na Plaveckom hrade vybudovali palác na severnom okraji skaly a pôvodný hrad obkolesili vencom vonkajšieho opevnenia. V priebehu 16. stor. hrad niekoľko krát zmenil majiteľov. Dôležitú epizódu v jeho histórii tvorili záložní majitelia Fuggerovci, ktorí zrejme doplnili masívnu delovú baštu so strieľňami a odvetrávacím systémom podľa vzoru ich rodovej pevnosti Červený kameň.

Po Fuggerovcoch sa panstva ujali Bakičovci a poslednú kapitolu života  zažil hrad v rukách veľmožského rodu Pálffyovcov. Ich dielom je dostavba hospodárskych a obytných budov a zosilnenie opevnenia dolného hradu ďalšou delovou baštou. Počas povstania Františka II. Rákaciho v r. 1705 – 1706 sa o hrad ešte naposledy bojovalo, no vojnové udalosti ho natoľko poškodili, že sa stal neobývateľným. V priebehu 18. a 19. stor. sa pod náporom zubu času sformovala charakteristická silueta ruiny s dvojicou dominujúcich pozostatkov hranolových veží a mohutnými delovými baštami, ktoré spájajú dokopy výborne zachovalé hradby opevnenia.

Bohužiaľ ani v 20. stor. sa proces deštrukcie hradu nezastavil. V priebehu jeho prvej polovice sa postupne rozpadla skoro celá obytná veža a v 90-tych rokoch sa do nádvoria zrútila podstatná časť jednej z dominánt ruiny – východnej hradnej veže, situovanej na vrchole brala. Neustále napredujúci proces rozpadu nám dnes pripomínajú aj kritické poruchy poslednej stojacej steny hradného paláca a hradnej brány.

hrad4.jpg

Po storočia pustnutia a nezáujmu sa hrad konečne dočkal aktivity, zacielenej na jeho záchranu. V rámci projektu Odklínanie hradov, si zrúcaninu zobral pod patronát 91. skautský zbor z Bratislavy. Mladí dobrovoľníci sa zameriavajú najmä na čistenie hradného areálu od náletovej zelene, ktorá nebezpečne narúša murivá. Odstránenie nežiaducej vegetácie je prvým a nevyhnutným krokom na dlhej ceste k záchrane Plaveckého hradu.

logomk.jpg

Ako ste však určite zaregistrovali, v poslednej dobe sa na hrade začína pohybovať čoraz viac odborníkov, ktorí začali aktívne pracovať na príprave dokumentácie potrebnej k vykonaniu nevyhnutných prác pri záchrane hradu. Je to vďaka grantu, ktorý naša obec získala v roku 2012 z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na zameranie skutkového stavu národnej kultúrnej pamiatky a spracovanie architektonicko-historického výskumu. Na základe týchto podkladov sa následne vypracuje projektová dokumentácia a statický posudok objektov hradu, ktoré sú najviac ohrozené. Ale to je už o budúcnosti, o ďalších peniazoch a kope práce. Ale prvý úspech pri získaní grantu MK SR dáva  nádej, že sa podarí získať financie pre ďalšie kroky, ktoré by zabránili, aby silueta tejto zrúcaniny navždy zmizla z malebného karpatského hrebeňa.

  A nasleduje ďalšia dobrá správa - obec bola aj v roku 2013 úspešná a získala grant z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na podporu ďalších aktivít smerujúcich k záchrane hradu. V tomto roku to bude spracovanie statického posudku, vypracovanie projektovej dokumentácie statického zabezpečenia a projektovej dokumentácie na úpravu prístupovej cesty. V spolupráci s CHKO Malé karpaty zahájime vyčisťovacie práce potrebné pre realizáciu murárskych prác plánovaných pre tento rok. Na ich základe predpokladáme postupnú realizáciu stavebných prác - zamurovanie kavern v murivách prístupných bez lešenia.

Obec bola úspešná aj v roku 2014 a získala grant z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na podporu ďalších aktivít smerujúcich k záchrane hradu. Rok 2014 znamenal pre Plavecký hrad pokračovanie v začatých prácach a tiež to, že sa finančné prostriedky využili v celom objeme na murovanie a s tým súvisiace práce podľa schváleného projektu. V minulých rokoch bol realizovaný statický a architektonicko-historický výskum vybraných objektov a vypracovaný projekt statického zabezpečenia najviac ohrozených objektov, na základe ktorých sa práce realizovali. V roku 2014 prebehli zabezpečovacie práce na objektoch vstupnej Bránovej veže.  V roku 2013 sa sanovala kaverna v päte múru, čím sa zastabilizovala celá východná stena brány a zabránilo sa tak jej možnej deštrukcii. V roku 2014 boli odstránené statické poruchy na jej južnej a západnej stene kde sa doplnilo nové murivo. Práce pokračovali na západnej stene Bránovej veže, ktoré spočívali v domurovaní jej deštruovanej časti vrátene obnovy okenného otvoru a jeho dreveného rámu 2. podlažia a trámových káps 2 a 3. podlažia.   Po stabilizovaní západnej steny práce pokračovali na jej južnej stene kde bol čiastočne na ľavej strane doplnený v amorfnom tvare portál z tufového kameňa z pôvodného materiálu pre maximálnu autentickosť pamiatkovej obnovy. Ďalším krokom boli práce na objekte renesančného prevétu ktorý bol staticky narušený deštruovanými špaletami a chýbajúcim záklenkom, v dôsledku čoho hrozilo zrútenie steny nad samotným prevétom čo naznačovali už aj trhliny v murive. Statické zabezpečenie spočívalo v domurovaní špaliet, obnove parapetu a vloženie drevenej konzoly prevétu. Následne bol obnovený chýbajúci záklenok a doplnené chýbajúce murivo nad samotným záklenkom. Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok  sa aj v roku 2015 úspešne pokračovalo na zabezpečovacích prácach na nasledovných objektoch :

Východná veža jadra -  trojpodlažný ranogotický objekt z 13. stor., je najstaršou časťou hradu. Z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie bolo najviac ohrozené samotné torzo veže. V roku 2014 sa preto sanovala a dopĺňalo sa murivo o objeme 23 m3  čím sa čiastočne zastabilizovala celá východná stena brány a zabránilo sa tak  jej možnej deštrukcii. V roku 2015 sa pokračovalo v ďalšej etape kde sa obnovili okenné otvory prvého a druhého podlažia na základe meračky zo sedemdesiatych rokov a fotodokumentácie a  doplnilo sa 29 m3 nového muriva, čím sa celé torzo zastabilizovalo. Pre samotné statické zabezpečenie veže bolo potrebné postaviť lešenie z exteriéru do výšky 18 m a interiéru do výšky 12 m. Išlo o logisticko obtiažny proces, kde sa všetok materiál potrebný pre statické zabezpečenie musel prepraviť cez tri kladky, čo v konečnom dôsledku predstavuje viac ako 70 ton materiálu vytiahnutého ručne na vežu.

Okenné otvory západného múru predbránia - pôvodné otvory renesančných strieľní v západnej stene predbránia mali porušené parapety, ostenia a aj klenuté nadpražia. Navyše, vzhľadom na ich vzájomnú blízkosť, hrozil rozpad medziokenného piliera a tým následne aj celej hmoty muriva nad nimi až po korunu. Pre celkovú stabilizáciu bolo potrebné najmä doplniť 1,5 m3 muriva medziokenného piliera a to doplnením muriva špaliet a parapetov ako aj vypadnuté oba klenbové záklenky. Celému statickému zabezpečeniu predchádzalo postavenie lešenia z exteriérovej strany do výšky 4 m. Následne sa obnovili parapety a špalety strieľní, zhotovili sa drevené ramenáty a obnovili záklenky jednej aj druhej strieľne.

Severná stena Západného paláca predhradia - ide o trojpodlažný objekt z druhej polovice 16. stor., kde sa na úrovni prvého a druhého podlažia nachádzala veľká kaverna, ktorá ohrozovala statiku celej steny pričom hrozilo jej úplné zrútenie, čím by nenávratne utrpela celá silueta hradu. Celý proces sanácie spočíval v postavení lešenia z vnútornej strany a zamurovaní kaverny v objeme 4 m3 a obnovení dvoch pôvodných trámových káps.

Stena Severného paláca - išlo o statické zabezpečenie torza gotického Severného paláca, ktorému hrozila deštrukcia a úplný zánik. Posledný zvyšok palácovej steny sa zastabilizoval zamurovaním kaverny v objeme 2 m3 a preškárovaním líca.

Rád by som aj informoval, že sa našiel aj sponzor - pán knieža Pascal G.F.V. Ergo, ktorý v roku 2013 prispel čiastkou 2.000 €, v roku 2014 čiastkou 1.600€ a v roku 2015 čiastkou 1.000 € na obnovu hradu (zmluvy sú uverejnené v sekcii ZMLUVY). Touto cestou mu chcem ešte raz poďakovať a tajne dúfam, že sa takých ľudí nájde aj viac. Veď náš hrad si to určite zaslúži.

Takže prianie sa stalo skutočnosťou, a našiel sa ďalší sponzor - pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý opätovne daroval tak ako v roku 2014, tak aj v roku 2015 na záchranu hradu 500 € (zmluvy sú uverejnené v sekcii ZMLUVY). Keďže sa pán Kocisek venuje vydávaniu faksimile klasických diel, ( faksimile ( z latinského fac simile - urob podobne) je mechanická reprodukcia textovej alebo obrazovej predlohy, ktorá po použití všetkých dostupných prostriedkov a techník dokonale napodobní vnútorné aj vonkajšie znaky originálu a tým ho úpne nahradí) zaujíma sa aj o históriu nášho hradu. A keď videl že sa práce na záchrane hradu reálne začali, rozhodol sa našu aktivitu podporiť. Takže aj jemu patrí naše veľké ďakujeme.

Na základe výborných výsledkov pri realizácii záchrany hradu a kvality vykonaných prác bola obec úspešná aj v roku 2016 a získala grant z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na podporu ďalších aktivít smerujúcich k záchrane hradu, a to vo výške až 30.000€. V roku 2016 pokračovali práce na hrade svižným tempom podľa schváleného projektu statického zabezpečenia najviac ohrozených objektov, na základe ktorých sa práce realizovali. V roku 2016 bol realizovaný architektonický výskum a projekt návrhu obnovy na strieľňach južného predhradia a prebehli zabezpečovacie (murárske) práce najmä na objekte steny severného paláca. S tým súvisela aj výstavba lešenia, ktorá bola mimoriadne náročná a realizovať ju musela špecializovaná odborná firma. Severný palác bol mimoriadne ohrozenou časťou hradu a reálne hrozilo jeho zrútenie. Najdôležitejšia bola obnova severnej steny severného gotického paláca kde sa realizovala prímurovka steny od základu až po korunu, stabilizovala sa nika 3. podlažia s doplnením gotickej trámovej konzoly, rozobrala a nadmurovala sa koruna, bol obnovený stabilizovaný renesančný prevét na 2. podlaží a jeho vstup, súčasne bola obnovená šachta prevétu. Ďalej prebehla stabilizácia okenného otvoru 1. podlažia spolu s preškárovaním muriva steny a vyplnením a injektovanie trhlín. Celkovo bolo doplnené murivo v objeme 29m3. Zároveň prebehla aj rekonštrukcia gotického cimburia pôvodnej najstaršej hradby a obnova strieľne v cimburí.

Aj v roku 2016 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán Pascal Ergo prispel čiastkou 5.000 €, spoločnosť PEMASS s.r.o. Plavecké Podhradie čiastkou 500 €, spoločnosť SIEMENS s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis čiastkou 300 €. Samozrejme nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli vlastnou prácou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Na základe žiadosti o pridelenie dotácie pre rok 2017 obec získala grant z prostriedkov Ministerstva kultúry SR, z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok na podporu ďalších aktivít smerujúcich k záchrane hradu, a to vo výške 4.000€. V roku 2017 sa preto zrealizoval len architektonicko-historický výskum hradných objektov, ktorý bude v nasledujúcich rokoch využitý ako základ pre ďalšiu obnovu hradu. Z prác plánovaných pre rok 2017 na statickom zabezpečení najohrozenejších objektov sa podarila realizovať len časť, ktorú obec hradila z vlastných zdrojov, a to na juhozápadnom múre 1. predhradia. Jedná sa o neskorogotický hradbový múr s cimburím z konca 15. stor., ktoré má v jeho ozuboch jednoduché štrbinové strieľne, ktorý bol v 17. stor. nadstavaný cca o 1,7 m o predprsnú hradbu s motýlikovými strieľňami s drevenými prekladmi. Má dnes najviac zachovaný východný a západný úsek hradby. Západný úsek predprsnej hradby obnovený v roku 2014. Z hľadiska celkovej stability, resp. možnosti havárie bolo najviac ohrozené samotné torzo JZ steny hradby s výlomom nad prístupovou komunikáciou do hradu. V roku 2017 sa preto sanovala a doplnilo murivo o objeme 3,5 m3  a obnovili dve strieľne v jej spodnej časti čím sa zastabilizovala celá JZ hradba a zabránilo sa tak  jej deštrukcii. Išlo o ohrozených objekt hradu, ktorý sa podaril sanovať a zastabilizovať aj pre ďalšie generácie. V roku 2017 bolo potrebné pre samotné statické zabezpečenie veže postaviť lešenie v obtiažnom strmom teréne z exteriéru do výšky 12 m a interiéru a  do výšky 6 m. Následne sa ako prvé obnovili špalety strelní, osadili dubové preklady a nadmurovalo sa murivo samotnej hradby a jej predprsne. Išlo o logisticko obtiažný proces kde sa všetok materiál potrebný pre statické zabezpečenie musel prepraviť ručne cca 50 m čo v konečnom dôsledku predstavuje viac ako 15 ton materiálu. Na hrade pomáhalo cez prázdniny aj desiatky belgických skautov, ktorí vykonávali pomocné práce ako čistenie hradu od náletovej vegetácie, presun kameňov, vody a piesku a na archeologickom výskume Severného gotického paláca a pilieroch renesančného mosta do horného hradu.

Aj v roku 2017 sa našli sponzori, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán Pascal Ergo prispel čiastkou 5.000 €, pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý na záchranu hradu venoval 1000 €. Samozrejme nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli vlastnou prácou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj Dom“ sa aj v roku 2018 úspešne pokračovalo v zabezpečovacích prácach na objekte renesančného 1. predhradia.

Ide o neskorogotický hradbový múr s cimburím z konca 15. stor., ktoré má v jeho ozuboch jednoduché štrbinové strieľne, ktorý bol v 17. stor. nadstavaný cca o 1,7 m o predprsnú hradbu s motýlikovými strieľňami s drevenými prekladmi. Má dnes najviac zachovaný východný a západný úsek hradby. Západný úsek predprsnej hradby obnovený v roku 2014.  V roku 2018 sa pokračovalo na južnom úseku hradby kde bolo potrebné pre samotné statické zabezpečenie hradby postaviť lešenie v obťažnom strmom teréne z exteriéru do výšky 10 m a interiéru  do výšky 6 m. Následne sa ako prvé obnovili špalety strelní, osadili dubové preklady a nadmurovalo sa murivo samotnej hradby a jej predprsne v objeme 10 m3 a obnovilo sa 19 strieľní. Na hrade aj v roku 2018 pomáhalo cez prázdniny desiatky belgických skautov, ktorí vykonávali pomocné práce ako čistenie hradu od náletovej vegetácie, presun kameňov, vody a piesku a archeologickom výskume Severného gotického paláca a pilieroch renesančného mosta a bránovej veže do horného hradu. Aktívne pomáhali aj slovenskí skauti, ktorí pri budovaní schodov do horného hradu, pri čistení hradného nádvoria alebo zabezpečovaní odokrytých sond, odpracovali množstvo hodín. Veľmi pekne im ďakujeme.

Aj v roku 2018 sme mohli pracovať s podporou sponzorov, ktorí prispeli na obnovu hradu. Konkrétne pán Pascal Ergo prispel čiastkou 3.900 €, pán Jan Kocisek z Viedne, ktorý na záchranu hradu venoval 1.500 € a spoločnosť Siemens Slovensko prispela cez zamestnanecký program čiastkou 330 €. Samozrejme nemožno zabudnúť ani na tých, ktorí prispeli vlastnou prácou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme.


 
PLAVECKÉ PODHRADIE POČASIE
webygroup
ÚvodÚvodná stránka